2019/05 Audit investičního zprostředkovatele

Auditujeme plnění regulatorních požadavků plynoucích pro subjekt podnikající jako investiční zprostředkovatel, pojišťovací makléř a poskytovatel spotřebitelského úvěru. Jedná se nejen o podmínky získání a udržení licencí ČNB, ale také plnění reportovacích povinností, pravidelnou revizi systému vnitřních předpisů, průběžný monitoring vazeb angažovaných osob s třetími subjekty.

2019/04 Možnosti obrany proti paralelním dovozům

Výhradní obchodní zastoupení pro určené teritorium a související cenotvorba je v rámci EU ohrožena paralelními dovozy. Parazitování na několikaleté intenzivní propagační činnosti obchodního zástupce je možné subjektivně vnímat jako unfair. Hledáme právní nástroje, jak se těmto rizikům vyhnout.

2019/03 Obchodní sdělení v tv vysílání

Pro provozovatele tv vysílání připravujeme metodiku, jak se orientovat v právní úpravě na evropské úrovni a vyhnout se porušení regulatorního rámce při zařazování obchodních sdělení všech typů do tv vysílání.

2019/03 Poplatky za online kartové transakce

Řešíme případ jednostranného navýšení poplatků za online kartové transakce ze strany banky, které způsobilo statisícové škody provozovateli vstupenkové a rezervačního online platformy.

2017/12 Řešíme majetkový vstup do SRO se vznikem nových druhů podílů

V souvislosti se vstupem klienta působícího v oblasti IT do úspěšného startupu zajišťujeme nastavení podmínek koexistence vlastníků při řízení společnosti a uplatnění různorodých práv ve vazbě na různé druhy obchodních podílů.

2017/11 Realizujeme koupi penzionu

Pro klienta podnikajícího v oblasti vzdělávání realizujeme koupipenzionu za současného navýšení kapacity lůžek. Transakce je koncipována jako share deal, tudíž jí předchází právní a finanční audit cíle. Navazující úpravy stavby vyžadují projednání s dotčenými orgány, jejichž okruh vymezuje stavební zákon.

2017/10 Příprava na GDPR

Správce rozsáhlého bytového komplexu si vyžádal přípravu notifikací a úpravu souvisejících procesů a dokumentace v souvislosti s provozem kamerového systému a vstupního čipového systému splňující požadavky GDPR.

2017/08 Pasport stavby

Úspěšně jsme provedli klienta procesem dodatečného povolení stavby a schválení jejího užívání. Ne každá “černá” stavba musí být odstraněna.

2017/06 Dokumentace SAP

Pro klienta, který je významným VAR partnerem SAP, zpracováváme kompletní dodavatelsko-odběratelskou dokumentaci v oblasti prodeje, servisu a licencování SAP software.

2017/03 Právní podpora transakcí s nemovitostmi

Navázali jsme spolupráci s realitní kanceláří specializující se na nemovitostní transakce v hotelovém odvětví. Poskytujeme komplexní právní servis.

2016/12 Regulace v oblasti potravinových doplňků

Klientovi, který podniká v oblasti přírodní medicíny, poskytujeme právní poradenství v souvislosti s uváděním přípravků na trh – označování, popis, tvrzení o nutričním či zdravotním účinku, povinné informace pro spotřebitele.

2016/11 Dovoz vína do členských států EU

Klientovi, který je výrobcem vína a sektu ze známé německé vinařské oblasti, pomáháme řešit právní a daňové/ celní otázky spojené se vstupem na nový trh za účelem distribuce vlastních produktů.

2016/10 Právní podpora při zajišťování pobytových oprávnění pro cizince

Zahájili jsme spolupráci s agenturou zabývající se péčí o zahraniční zaměstnance nadnárodních korporací. Poskytujeme právní podporu při řešení složitějších pracovních či pobytových záměrů.

2016/09 Investiční akvizice v oblasti IT

Pro významného klienta v oblasti IT jsme realizovali majetkový vstup do etablované společnosti, smluvně upravili řízení společného podniku a vzájemnou spolupráci při propagaci a prodeji softwarových řešení.

2016/09 Ochrana před nekalosoutěžním jednáním

Klient zaznamenal použití obrazových záznamů z jím realizovaných staveb konkurentem pro propagační účely. Včasným a důrazným zásahem jsme odvrátili nárůst škody, jakož i klamání spotřebitelů.

2016/07 Akvizice nemovitosti formou share deal

Pro klienta jsme vyjednali financování a podmínky koupě nemovitosti prostřednictvím akvizice jej vlastnící společnosti.

2016/02 Smluvní dokumentace pro veřejnou zakázku v oblasti IT

Pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku komplexního softwarového řešení pro zefektivnění logistických operací zadavatele jsme připravili smluvní dokumentaci osvědčující splnění kvalifikačních kritérií ze strany uchazeče – klienta.

2016/01 Zablokování škodlivého internetového obsahu

Klient byl poškozován ze strany konkurenta pomlouvačným obsahem umístěným na internetové stránky provozované pod doménou odpovídající svým názvem obchodní firmě klienta. V řádu dnů jsme prostřednictvím soudního zásahu a součinnosti správce domény CZ (sdružení CZ.NIC) dosáhli odstranění obsahu a zablokování přístupu konkurenta k doméně.

2015/10 Zneužití práva na soukromí klienta ze strany banky

Klient banky požádal o ochranu svého práva na soukromí vůči tuzemské bance, která zneužívá dvoustranné dohody mezi USA a ČR (FATCA) k získávání informací o klientech, byť se nejedná o občany USA žijící v ČR.

2015/10 Založení cestovní kanceláře

Pro zahraničního klienta, který hodlá své know-how přenést do ČR, zakládáme cestovní kancelář vč. zajištění koncese, a vytváříme všeobecné obchodní podmínky, jakož i další související dokumentaci.

2015/09 Odpovědnost provozovatele vstupenkového e-shopu za (ne)čerpanou službu

Klient, který je provozovatelem vstupenkových systémů pro významné vlastníky kulturních objektů a pořadatele kulturních akcí, se cítí poškozen postupem banky, která neproplatí transakce zákazníků, co se z vlastní vůle rozhodli nevyužít zakoupené služby volného času (např. návštěva koncertu, hradu či výstavy).

2015/07 Realizace struktury domicilu v ČR cizinců pracujících v EU

Pro klienta, jenž je holdingem společností komplexně zajišťujících hledání, výběr a nasazení technických pracovníků a realizaci projektů v oblasti energetiky z obnovitelných zdrojů, jsme zpracovali návrh s následnou implementací právní a daňové struktury umožňující využití výhodných podmínek zdanění a evidence v rámci zaměstnávání cizinců českými právními subjekty za současného vyslání za prací do členských zemí EU.

2015/06 Spor z přepravy zásilky ČR -> Mexiko

Klientovi, který je nadnárodní holdingovou společností podnikající v oblasti zabezpečení, pomáháme prosadit u dodavatele mimosoudní řešení sporu z letecké přepravy vysokotonážní zásilky přepravované z ČR do Mexika, v jejímž průběhu došlo k vážnému poškození zásilky.

2015/06 Kompletní dokumentace pro uvedení SW produktu na trh

Pro klienta, který je etablovanou poradenskou společností v oblasti implementace ERP systémů, vytváříme kompletní autorskoprávní a obchodněprávní dokumentaci pro uvedení nového SW produktu na trh a jeho následné obchodování včetně poskytování uživatelské podpory.

2015/05 VOP zaměřené na autorské právo a internetový zpravodajský servis

Pro klienta, který je významnou tiskovou agenturou, vytváříme nové autorskoprávně zaměřené Všeobecné obchodní podmínky umožňující přechod na obchodní model poskytování zpravodajského servisu v prostředí internetu. Současně realizujeme kompletní právní audit pracovněprávních dokumentů a procesů u klienta.

2015/03 Akvizice bytových domů za účelem pronájmu bytů

Pro klienta, který je britskou investiční a realitní společností, zajišťujeme komplexní právní servis v rámci právního auditu a akvizice nemovitostí v ČR, realizaci rekonstrukce a renegociace existujících nájemních smluv.

2015/03 Zřízení centrálního distribučního místa pro EU

Pro klienta, který je tureckým výrobcem unikátní laboratorní techniky, poskytujeme právní podporu, daňové a celní poradenství, v souvislosti se zřízením centrály pro distribuci výrobků do EU.